BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

SSM avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till SSM i samband med gjord intresseanmälan eller vid förvärv av bostadsrättslägenhet i syfte att erbjuda dig information om och möjlighet att förvärva lägenhet i SSM:s pågående och kommande projekt. Exempel på information som samlas in är namn, adressuppgifter, ålder, kön, civilstånd, bostadspreferenser.

Syftet med SSM:s behandling av dessa personuppgifter är dels att administrera intresseanmälan, dels för riktad marknadsföring baserat på intressents/kunds tidigare köp eller profil, samt lämna information om pågående och kommande projekt. Vidare kommer SSM att använda informationen för att kundanpassa utbudet av bostäder och kommunikationen därom.

Genom att registrera personuppgifter samtycker du till att SSM, i egenskap av personuppgiftsansvarig, använder uppgifterna för att förbättra SSM:s tjänster, produkter, service etc, informera om status i pågående och kommande projekt och övrigt i marknadsföringssyfte samt också genomföra kundundersökningar.

Genom anmälan till SSM samtycker du även till att mottaga information och marknadsföringsmaterial per post, telefon, e-post, sms/mms eller annat motsvarande sätt. Detta förutsätter att du vid anmälan eller senare uppgivit sin e-postadress eller mobiltelefonnummer till SSM.

SSM äger rätt att dokumentera din kommunikation med SSM.

Du har rätt att från SSM få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. SSM kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan en gång per år, genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran till SSM, begära att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte skall behandlas för direkt marknadsföring. Detta görs till info@ssmliving.seeller genom att avregistrera dig i något av utskicken. Om uppgifterna skulle visa sig vara felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det SSM att vidta rättelseåtgärder.